logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc


Ajutoare de stat exceptate de la obligatia de notificare - 2018

Schema de ajutor de stat pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă langă (NGA) și a accesului la internet în cadrul Programului operațional Competitivitate
Măsura de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităţilor de inovare și transfer tehnologic în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
Măsura de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
Schemă de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
Hotărârea privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. S.R.L.
Ordin pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 3254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
Hotărârea privind modificarea HCL nr. 333/24.11.2016 privind atribuirea în gestiunea delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suveava

Ajutoare de stat exceptate de la obligatia de notificare - 2017

Hotărârea privind modificarea și completarea HCL nr. 153/16.12.2009 privind atribuirea contractului de delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Mun. Vaslui opertatorului de transport SC TRANSURB SA Vaslui
Hotarârea Consiliului Județean Dolj privind încredințarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova
Ordinul nr. 266/2017 privind încredințarea serviciului de interes economic general Societîții Naționale ,,Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu''
Schema de ajutor de stat pentru organizarea de festivaluri de film in Romania

Ajutoare de stat exceptate de la obligatia de notificare - 2016

Măsura de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderile mici și mijlocii în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020
Modificarea și completarea HCJ Suceava nr. 95/2011 privind încredințarea serviciului de interes economic general RA ”Aeroportul Ștefan cel Mare” Suceava
Schema de ajutor de stat pentru susținerea producției de filme destinate, în special, difuzării în sălile de cinematograf

Ajutoare de stat exceptate de la obligatia de notificare - 2015

Schema de ajutor de stat ”Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole”
Modificarea anexei la Ordinul MSI nr. 436/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020
Schema de ajutor de stat "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020
Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii inovative, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 ”Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul POC 2014-2020
Schema de ajutor de stat ”Programul Participare la organismele internaționale de cercetare în domeniul atomic și subatomic”
Schema de ajutor de stat ”Programul Cercetare dezvoltare și inovare pentru sistemele fluvii, delte, mări - Danubius”
Schema de ajutor de stat ”Programul Cercetare, Dezvoltare și Inovare pentru tehnologii în domeniul laserelor de ultra-înaltă putere - ELI-RO”
Schema de ajutor de stat ”Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Cooperare Europeană și internațională”
Schema de ajutor de stat ”Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare
Schema de ajutor de stat ”Finanțarea proiectelor CDI conform Programului de Cercetare, Dezvoltare și Inovare pentru Tehnologie Spațială și Cercetare Avansată - STAR”
Schema de ajutor de stat ”Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare”
Schema de ajutor de stat "Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)"
HG nr. 15/14.01.2015 pentru modificarea HG nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

Ajutoare de stat exceptate de la obligatia de notificare - 2014

Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari" aferentă Axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", DMI 1.1 "Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor", operaţiunea 1.1.1 "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari" din cadrul POS CCE
Schema de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie
Modificarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
Modificarea şi completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale
Schema de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie
HG nr. 537 din 26.06.2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor
Modificarea Schemei de ajutor de stat pentru "Finanţarea proiectelor CDI din Programul Cercetare în Domenii Prioritare din cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014"
Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari" aferentă operaţiunii 1.1.a) "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile - întreprinderi mari" din cadrul POS CCE

Ajutoare de stat exceptate de la obligatia de notificare - 2013

Prelungirea Schemei de ajutor de stat în domeniul capitalului de risc denumite "Schemă de ajutor de stat sub formă de capital de risc prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România"
Prelungirea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afecerilor din cadrul POR 2007-2013
Modificarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul POR 2007-2013
Modificarea Schemei de ajutor de stat pentru asigurarea dezvoltării economice durabile
Modificarea Schemei de ajutor de stat instituită prin HG nr. 797/2012 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă
Prelungirea Schemei de ajutor de stat regional pentru "Finanţarea proiectelor din Programul eficienţă energetică din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014"
Schema de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale
Schema de ajutor de stat privind Finanţarea proiectelor CDI pentru proiecte de cercetare din fondul „European Economic Area Finacial Mechanism 2009-2014”

Ajutoare de stat exceptate de la obligatia de notificare - 2012

Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere"
Finanţarea proiectelor CDI conform Programului de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare - Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansată - STAR
Schema de ajutor regional pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă
Modificarea şi completarea HG nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional pentru valorificarea resurselor regenerabile de energie
Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea şi implementarea operaţiunii "Dezvoltarea structurilor de sprijin a afacerilor de interes naţional şi internaţional - Poli de competitivitate" din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului" al POS CCE

Ajutoare de stat exceptate de la obligatia de notificare - 2011

Schema de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă "Bani pentru completarea echipei!"
Schema de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică "Bani pentru formare profesională!"
Modificarea Schemei de ajutor de stat pentru asigurarea dezvoltării economice durabile
Modificarea Schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari"
Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari" în cadrul POS CCE
Norme metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale

Ajutoare de stat exceptate de la obligatia de notificare - 2010

Modificarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul POR 2007-2013
Norme metodologice pentru acordarea ajutorului de stat pentru producătorii agricoli din sectorul creşterii animalelor, în vederea colectării cadavrelor de animale
Modificarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin crearea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul POR 2007-2013
Modificarea Schemei de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile
Norme metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare
Modificarea Schemei de ajutor de sta pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul POR 2007-2013
Schemă de ajutor de stat sub formă de capital de risc prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România

Ajutoare de stat exceptate de la obligatia de notificare - 2009

Modificarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul POR 2007-2013
Schemă de ajutor de stat acordat în vederea maximizării recuperării creanţelor preluate de AVAS faţă de operatorii economici care prestează servicii comunitare de utilităţi publice prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general
Modificarea Schemei de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile
Modificarea Anexei la Schema de ajutor de stat "Ajutor pentru investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii în vederea dezvoltării e-economiei"
Modificarea Anexei la Ordin MEF nr. 477/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consoilidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii"
Bani pentru formare profesională
Bani pentru completarea echipei
Modificarea schemei de ajutor de stat regional privind promovarea tehnologiilor curate şi a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Ajutoare de stat exceptate de la obligatia de notificare - 2008

Schemă de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile
Schema de ajutor de stat "Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare CDS" prin POS Creşterea Competitivităţii
Schema de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie
Schema de ajutor de stat regional pentru realizarea de investiţii de către IMM-uri, denumită "Ajutor pentru investiţii realizate de IMM-uri în vederea dezvoltării e-economiei"
Schema de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor
Schema de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor - POS Competitivitate - Axa prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice"
Modificarea Schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari"
Finanţarea proiectelor de investiţii iniţiale în cercetare-dezvoltare şi inovare
Schema de ajutor de stat pentru stimularea IMM-urilor care procesează produse agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare, altele decât cele prevăzute în Anexa I la Tratatul CE, precum şi a celor care desfăşoară activităţi de procesare a produselor agricole în vederea obţinerii şi utilizării surselor de energie regenerabilă şi a biocombustibililor
Schema de ajutor de stat "Stimularea microîntreprinderilor din domeniul prelucrării primare a produselor forestiere lemnoase şi nelemnoase
Modificarea Schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii"
Schema de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul POR 2007-2013
Schema de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism
Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii
Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile realizate de întreprinderile mari

Ajutoare de stat exceptate de la obligatia de notificare - 2007

Schema de ajutor de stat regional privind reciclarea şi depozitarea deşeurilor provenite din activităţi industriale şi gospodării individuale
Schema de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii şi a creării de noi locuri de muncă
Schema de ajutor de stat regional acordat pentru investiţiile realizate în parcurile industriale
Schema de ajutor de stat regional pentru promovarea tehnologiilor curate şi a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Schema de ajutor de stat regional pentru reducerea emisiilor în aer a dioxidului de sulf, dioxidului de azot, particulelor şi pulberilor în suspensie, plumb, monoxid de carbon, benzen şi COV
Schema de ajutor de stat regional privind procesarea deşeurilor de sticlă în vederea reciclării
Schema de ajutor de stat regional privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării
Schema de ajutor de stat regional privind gestionarea deşeurilor lemnoase şi a rumeguşului provenite de la exploatările forestiere şi pomicole şi din industria de prelucrare a lemnului
Schema de ajutor de stat regional privind reciclarea deşeurilor de ambalaje din mase plastice
Schema de ajutor de stat regional privind reciclarea anvelopelor uzate
Schema de ajutor de stat regional privind epurarea apelor uzate urbane şi industriale
Schema de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societăţile care produc, transportă, distribuie şi furnizează energie termică, conţinută de OG nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate