logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc

 


Prevederi din Tratatul instituind Comunitatea Europeană (CE)

 

 

Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare începând cu data de 01 decembrie 2009. Printre alte modificări, a redenumit Tratatul CE în “Tratatul de Funcţionare al Uniunii Europene” (TFUE) şi a renumerotat articolele acestuia. Lista următoare se referă la numerotarea anterioară datei de 01 decembrie 2009.

 

Prevederile principale

 

Articolul 87 dinTratatul CE

 

(1) Cu excepţia derogărilor prevăzute de prezentul Tratat, sunt incompatibile cu Piaţa comună ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producţie, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre Statele Membre.

 

(2) Sunt compatibile cu Piaţa comună:

 

(a) ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali, cu condiţia ca acestea să fie acordate fără discriminare în funcţie de originea produselor;

(b) ajutoarele destinate reparării pagubelor provocate de calamităţi naturale sau de alte evenimente extraordinare;

(c) ajutoarele acordate economiei anumitor regiuni ale Republicii Federale Germania afectate de divizarea Germaniei, în măsura în care acestea sunt necesare pentru compensarea dezavantajelor economice cauzate de această divizare.

 

(3) Pot fi considerate compatibile cu Piaţa comună:

 

(a) ajutoarele destinate să favorizeze dezvoltarea economică a regiunilor în care nivelul de trai este anormal de scăzut sau în care există un grad de ocupare a forţei de muncă extrem de scăzut;

(b) ajutoarele destinate să promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru;

(c) ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activităţi sau a anumitor regiuni economice, în cazul în care acestea nu aduc modificări condiţiilor schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun;

(d) ajutoarele destinate să promoveze cultura şi conservarea patrimoniului, în cazul în care acestea nu aduc modificări condiţiilor schimburilor comerciale şi ale concurenţei în Comunitate într-o măsură care contravine interesului comun;

(e) alte categorii de ajutoare stabilite prin decizie a Consiliului, care hotărăşte cu majoritate calificată la propunerea Comisiei.

 

Articolul 88 din Tratatul CE

 

(1) Comisia, împreună cu Statele Membre, verifică permanent regimurile ajutoarelor existente în aceste state. Comisia propune acestora măsurile utile cerute de dezvoltarea treptată sau de funcţionarea Pieţei comune.

 

(2) In cazul în care, după ce părţilor în cauză li s-a solicitat să-şi prezinte observaţiile, Comisia constată că ajutorul acordat de un stat sau prin intermediul resurselor de stat nu este compatibil cu Piaţa comună în conformitate cu articolul 87 sau că acest ajutor este utilizat în mod abuziv, aceasta hotărăşte suspendarea sau modificarea ajutorului de către statul în cauză în termenul stabilit de Comisie.

 

In cazul în care statul în cauză nu se conformează deciziei în termenul stabilit, Comisia sau orice alt stat în cauză poate sesiza direct Curtea de Justiţie, prin derogare de la articolele 226 şi 227.

 

La cererea unui Stat Membru, Consiliul, hotărând în unanimitate, poate decide că un ajutor acordat sau care urmează să fie acordat de acest stat trebuie să fie considerat compatibil cu Piaţa comună, prin derogare de la dispoziţiile articolului 87 sau de la regulamentele prevăzute la articolul 89, în cazul în care o astfel de decizie este justificată de împrejurări excepţionale. în cazul în care, în legătură cu acest ajutor, Comisia a iniţiat procedura prevăzută la primul paragraf din prezentul alineat, cererea adresată Consiliului de statul în cauză va avea ca efect suspendarea procedurii menţionate până când Consiliul se pronunţă asupra acesteia.

 

Cu toate acestea, în cazul în care Consiliul nu se pronunţă în termen de trei luni de la formularea cererii, Comisia hotărăşte.

 

(3) Comisia este informată în timp util pentru a-şi prezenta observaţiile cu privire la proiectele care urmăresc să instituie sau să modifice ajutoarele. în cazul în care apreciază că un proiect nu este compatibil cu Piaţa comună în conformitate cu dispoziţiile articolului 87, Comisia iniţiază fără întârziere procedura prevăzută la alineatul precedent. înainte de pronunţarea unei decizii finale, Statul Membru în cauză nu poate pune în aplicare măsurile preconizate.

 

Articolul 89 din Tratatul CE

 

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European, poate adopta toate regulamentele utile pentru aplicarea articolelor 87 şi 88, şi poate stabili, în special, condiţiile de aplicare a articolului 88 alineatul (3) şi categoriile de ajutoare care sunt exceptate de la această procedură.

 

Alte prevederi relevante

 

Articolul 2 dinTratatul CE

 

Comunitatea are ca misiune, prin instituirea unei Pieţe comune, a unei uniuni economice şi monetare si prin punerea în aplicare a politicilor sau acţiunilor comune prevăzute la articolele 3 şi 4, să promoveze în întreaga Comunitate o dezvoltare armonioasă, echilibrată şi durabilă a activităţilor economice, un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă şi de protecţie socială, egalitatea între bărbaţi şi femei, o creştere durabilă şi neinflaţionistă, un grad ridicat de competitivitate şi de convergenţă a performanţelor economice, un nivel ridicat de protecţie şi de ameliorare a calităţii mediului, creşterea nivelului si calităţii vieţii, coeziunea economică şi socială şi solidaritatea între Statele Membre.

 

Articolul 3 dinTratatul CE

 

(1) Pentru realizarea scopurilor prevăzute la articolul 2, acţiunea Comunităţii presupune, în condiţiile si în conformitate cu termenele prevăzute de prezentul Tratat:

 

(a) interzicerea, între Statele Membre, a taxelor vamale şi a restricţiilor cantitative la intrarea şi la ieşirea mărfurilor, precum şi a oricăror alte măsuri cu efect echivalent;

(b) o politică comercială comună;

(c) o Piaţă internă caracterizată prin eliminarea, între Statele Membre, a obstacolelor care stau în calea liberei circulaţii a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor;

(d) măsuri privind intrarea şi circulaţia persoanelor în conformitate cu titlul IV;

(e) o politică comună în domeniile agriculturii şi pescuitului;

(f) o politică comună în domeniul transporturilor;

(g) un sistem care împiedică denaturarea concurenţei pe Piaţa internă;

(h) apropierea legislaţiilor interne în măsura necesară funcţionării Pieţei comune;

(i) promovarea unei coordonări între politicile de ocupare a forţei de muncă ale Statelor Membre în vederea întăririi eficienţei acestora prin elaborarea unei strategii coordonate privind ocuparea forţei de muncă;

(j) o politică în domeniul social care include un Fond Social European;

(k) întărirea coeziunii economice şi sociale;

(l) o politică în domeniul mediului;

(m) întărirea competitivităţii industriei Comunităţii;

(n) promovarea cercetării şi dezvoltării tehnologice;

(o) încurajarea creării şi dezvoltării de reţele transeuropene;

(p) o contribuţie la realizarea unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii;

(q) o contribuţie la o educaţie şi o formare de calitate, precum şi la înflorirea culturilor statelor membre;

(r) o politică în domeniul cooperării pentru dezvoltare;

(s) asocierea ţărilor şi a teritoriilor de peste mări în vederea creşterii schimburilor şi a continuării efortului comun de dezvoltare economică şi socială;

(t) o contribuţie la întărirea protecţiei consumatorilor;

(u) măsuri în domeniul energiei, protecţiei civile şi turismului.

 

(2) In toate acţiunile prevăzute de prezentul articol, Comunitatea urmăreşte să elimine inegalităţile şi să promoveze egalitatea între bărbaţi şi femei.

 

Articolul 4 dinTratatul CE

 

(1) In vederea realizării scopurilor prevăzute la articolul 2, acţiunea Statelor Membre şi a Comunităţii presupune, în condiţiile şi în conformitate cu calendarul prevăzute de prezentul Tratat, instituirea unei politici economice întemeiate pe strânsa coordonare a politicilor economice ale Statelor Membre, pe Piaţa internă şi pe definirea obiectivelor comune şi conduse în conformitate cu principiul unei economii de piaţă deschise, în care concurenţa este liberă.

 

(2) In paralel, în condiţiile şi în conformitate cu termenele şi procedurile prevăzute de prezentul Tratat, această acţiune presupune stabilirea irevocabilă a ratelor de schimb, care va conduce la introducerea unei monede unice, ECU, precum şi definirea şi aplicarea unei politici monetare unice şi a unei politici unice a ratelor de schimb, al căror obiectiv principal este menţinerea stabilităţii preţurilor şi, fără a aduce atingere acestui obiectiv, susţinerea politicilor economice generale în Comunitate, în conformitate cu principiul unei economii de piaţă deschise, în care concurenţa este liberă.

 

(3) Această acţiune a Statelor Membre şi a Comunităţii implică respectarea următoarelor principii directoare: preţuri stabile, finanţe publice şi condiţii monetare sănătoase, precum şi o balanţă de plăţi stabilă.

 

Articolul 16 dinTratatul CE

 

Fără a aduce atingere articolelor 73, 86 şi 87 şi având în vedere locul ocupat de serviciile de interes economic general în cadrul valorilor comune ale Uniunii, precum şi rolul pe care îl au acestea în promovarea coeziunii sociale şi teritoriale a Uniunii, Comunitatea şi Statele Membre, fiecare în limita competenţelor care le revin şi în limita domeniului de aplicare a prezentului Tratat, se asigură de funcţionarea serviciilor respective pe baza principiilor şi în condiţiile care să le permită îndeplinirea misiunilor lor.

 

Articolul 36 dinTratatul CE

 

Dispoziţiile capitolului referitor la normele privind concurenţa se aplică producţiei şi comercializării produselor agricole numai în măsura stabilită de Consiliu în cadrul dispoziţiilor şi în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 37 alineatele (2) şi (3), având în vedere obiectivele enunţate la articolul 33.

 

Consiliul poate autoriza acordarea de ajutoare în special:

 

(a) în vederea protejării exploataţiilor agricole defavorizate de condiţii structurale sau naturale;

(b) în cadrul programelor de dezvoltare economică.

 

Articolul 44 dinTratatul CE

 

(1) In vederea realizării libertăţii de stabilire cu privire la o activitate determinată, acţionând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 şi după consultarea Comitetului Economic si Social, Consiliul hotărăşte prin intermediul directivelor.

 

(2) Consiliul şi Comisia exercită funcţiile care le revin în temeiul dispoziţiilor menţionate anterior şi, în special:

 

(a) acordând prioritate, de regulă, activităţilor în cazul cărora libertatea de stabilire constituie o contribuţie deosebit de utilă la dezvoltarea producţiei şi a schimburilor comerciale;

(b) asigurând o strânsă cooperare între autorităţile naţionale competente pentru a cunoaşte aspectele speciale ale diferitelor activităţi din cadrul Comunităţii;

(c) eliminând acele proceduri şi practici administrative care decurg fie din dreptul intern, fie din acordurile încheiate anterior între Statele Membre, a căror menţinere ar constitui un obstacol în calea libertăţii de stabilire;

(d) asigurând lucrătorilor dintr-un Stat Membru, angajaţi în muncă pe teritoriul unui alt stat membru, posibilitatea de a rămâne pe teritoriul acestuia pentru a desfăşura activităţi independente, în cazul în care îndeplinesc condiţiile pe care ar trebui să le îndeplinească în cazul în care ar intra pe teritoriul acestui stat la data la care intenţionează să iniţieze această activitate;

(e) asigurând resortisantului unui Stat Membru posibilitatea de a dobândi şi folosi terenuri si construcţii situate pe teritoriul altui Stat Membru, în măsura în care aceasta nu aduce atingere principiilor stabilite la articolul 33 alineatul (2);

(f) eliminând treptat restricţiile privind libertatea de stabilire în fiecare ramură de activitate avută în vedere, în ceea ce priveşte, pe de o parte, condiţiile de înfiinţare de agenţii, sucursale sau filiale pe teritoriul unui Stat Membru şi, pe de altă parte, condiţiile de acces al personalului angajat în cadrul sediului principal în funcţiile de conducere sau de supraveghere ale acestor agenţii, sucursale sau filiale;

(g) coordonând, în măsura în care este necesar şi în vederea echivalării lor, garanţiile solicitate de Statele Membre societăţilor în înţelesul articolului 48 al doilea paragraf, pentru a proteja deopotrivă interesele asociaţilor şi ale terţilor;

(h) asigurându-se că ajutoarele acordate de Statele Membre nu denaturează condiţiile de stabilire.

 

Articolul 73 dinTratatul CE

 

Sunt compatibile cu prezentul Tratat ajutoarele care răspund necesităţilor de coordonare a transporturilor sau care constituie compensarea anumitor obligaţii inerente noţiunii de serviciu public.

 

Articolul 86 dinTratatul CE

 

(1) In ceea ce priveşte întreprinderile aflate în proprietate publică şi întreprinderile cărora le acordă drepturi speciale sau exclusive, Statele Membre nu adoptă şi nu menţin nici o măsură contrară normelor prezentului Tratat şi, în special, celor prevăzute la articolul 12 şi la articolele 81-89.

 

(2) Intreprinderile care au sarcina de a gestiona serviciile de interes economic general sau care prezintă caracter de monopol fiscal se supun normelor prezentului Tratat şi, în special, normelor privind concurenţa, în măsura în care aplicarea acestor norme nu împiedică, în drept sau în fapt, îndeplinirea misiunii speciale care le-a fost încredinţată. Dezvoltarea schimburilor comerciale nu trebuie să fie afectată într-o măsură care contravine intereselor Comunităţii.

 

(3) Comisia asigură aplicarea dispoziţiilor prezentului articol şi adresează Statelor Membre, în cazul în care este necesar, directivele sau deciziile corespunzătoare.

 

Articolul 296 dinTratatul CE

 

(1) Dispoziţiile prezentului Tratat nu contravin următoarelor norme:

 

(a) nici un Stat Membru nu are obligaţia de a furniza informaţii a căror divulgare o consideră contrară intereselor esenţiale ale siguranţei sale;

(b) orice Stat Membru poate lua măsurile pe care le consideră necesare pentru protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei sale şi care se referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război; aceste măsuri nu trebuie să modifice condiţiile concurenţei pe Piaţa comună în ce priveşte produsele ce nu sunt destinate unor scopuri specific militare.

 

(2) Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, poate modifica lista stabilită la 15 aprilie 1958 cuprinzând produsele cărora li se aplică dispoziţiile alineatului (1) litera (b).

 

Tratatul de constituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO)

 

Comunicarea Comisiei referitoare la anumite aspecte ale abordării cazurilor de concurenţă apărute ca efect al expirării Tratatului CECO (Jurnalul Oficial C 152, 26.06.2002, p. 5-12) (versiunea în limba engleză).

 

Tratatul de constituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) şi-a încetat valabiliatea pe data de 23.07.2002 (versiunea în limba engleză).

 

Tratatul de constituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO)

 

Articolul 4

 

Următoarele sunt recunoscute ca fiind incompatibile cu Piaţa comună a cărbunelui şi oţelului şi vor fi, în consecinţă, abrogate şi interzise pe teritoriul Comunităţii, în conformitate cu prevederile prezentului Tratat:

 

(a) taxele de import şi export sau taxele având un efect echivalent şi restricţiile cantitative asupra mişcării produselor;

(b) măsurile sau practicile discriminatorii între producători, furnizori sau consumatori, mai ales cele referitoare la preţuri şi termene de livrare sau condiţii şi tarife de transport, şi măsurile sau practicile care afectează libertatea de alegere a furnizorului;

(c) subvenţiile sau ajutoarele acordate de state sau taxele speciale impuse de state, în orice formă;

(d) practicile restrictive care conduc la împărţirea sau exploatarea pieţelor.

 

Articolul 54

 

Inalta Autoritate poate facilita derularea programelor de investiţii prin acordarea de împrumuturi întreprinderilor sau prin garantarea altor împrumuturi pe care acestea le-ar putea contracta.

 

Inalta Autoritate poate, cu acordul unamim al Consiliului, prin mijloace similare, să faciliteze finanţarea muncii sau a instalaţiilor care contribuie direct, şi în special, la creşterea producţiei, reducerea costurilor de producţie sau facilitarea comercializării produselor din jurisdicţia sa.

 

In vederea încurajării dezvoltării coordonate a investiţiilor, înalta Autoritate poate, în conformitate cu prevederile articolului 47, să solicite întreprinderilor să o informeze în avans cu privire la programelor lor individuale de investiţii, fie adresând o solicitare specială  întreprinderii vizate, fie prin emiterea unei decizii care stabileşte ce categorii şi ce dimensiuni ale programelor fac obiectul obligaţiei de furnizare de informaţii.

 

Inalta Autoritate poate, după ce oferă părţilor implicate posibilitatea de a transmite comentariile lor, să emită o opinie justificată asupra unor astfel de programe în cadrul obiectivelor generale stabilite la articolul 46. Dacă cererea este emisă de o întreprindere implicată, înalta Autoritate trebuie să emită o asemenea opinie justificată. înalta Autoritate va notifica opinia întreprinderii implicate şi va face cunoscută poziţia sa guvernului ţării de origine a întreprinderii. Se va publica o listă conţinând aceste opinii.

 

Dacă înalta Autoritate găseşte că finanţarea programelor sau operării instalaţiilor planificate va implica acordarea de subvenţii, ajutoare, măsuri protecţioniste sau discriminatorii care intră în contradicţie cu prevederile prezentului Tratat, opinia negativă justificată de aceste considerente va avea caracterul unei decizii, în înţelesul articolului 14 şi va avea ca efect interzicerea accesului întreprinderii implicate la alte resurse decât cele proprii în vederea derulării programului.

 

Inalta Autoritate poate impune întreprinderii care ignoră interdicţia prevăzută de paragraful precedent amenzi ce nu depăşesc cuantumul sumei alocată neregulamentar pentru derularea programului în cauză.

 

Articolul 95

 

In toate cazurile nereglementate de acest Tratat, acolo unde devine evident că o decizie sau o recomandare a înaltei Autorităţi este necesară pentru a atinge, în cadrul Pieţei comune a cărbunelui şi oţelului şi în conformitate cu prevederile articolului 5, unul dintre obiectivele Comunităţii stabilite la articolele 2, 3 şi 4, decizia va fi adoptată sau recomandarea va fi făcută  cu acordul unanim al Consiliului şi după ce Comitetul Consultativ va fi consultat.

 

Orice decizie adoptată sau recomandare făcută în aplicarea paragrafului anterior poate determina, dacă este cazul, ce penalităţi pot fi impuse.

 

Dacă, după finalul perioadei de tranziţie stabilită în Convenţie la capitolul Prevederi Tranzitorii, apar dificultăţi neprevăzute în aplicarea Tratatului sau modificări tehnice de natură a afecta direct Piaţa comună a cărbunelui şi oţelului şi care impun necesitatea adaptării reglementărilor conform cărora îşi exercită prerogativele înalta Autoritate, vor fi făcute amendamentele necesare; acestea nu trebuie, în orice caz, să intre în conflict cu prevederile articolelor 2, 3 şi 4 sau să afecteze modul de relaţionare dintre înalta Autoritate şi alte instituţii ale Comunităţii.

 

Amendamentele vor fi propuse, împreună, de către înalta Autoritate şi de către Consiliu, acţionând cu majoritate de 8/9 din membrii lor şi vor fi transmise Curţii în vederea obţinerii poziţiei acesteia. Curtea, în evaluarea amendamentelor, are puteri depline de a evalua toate aspectele faptelor şi reglementărilor. Dacă, ca rezultat al acestei evaluări, Curtea găseşte propunerile compatibile cu prevederile paragrafului precedent, acestea vor fi înaintate Adunării şi vor intra în vigoare în cazul în care sunt aprobate de o majoritate de 3/4 din voturile exprimate sau de 2/3 din totalul membrilor Adunării.


Articolul 44 din Tratatul CE


(1) In vederea realizării libertăţii de stabilire cu privire la o activitate determinată, acţionând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 şi după consultarea Comitetului Economic si Social, Consiliul hotărăşte prin intermediul directivelor.

 

(2) Consiliul şi Comisia exercită funcţiile care le revin în temeiul dispoziţiilor menţionate anterior şi, în special:

 

(a) acordând prioritate, de regulă, activităţilor în cazul cărora libertatea de stabilire constituie o contribuţie deosebit de utilă la dezvoltarea producţiei şi a schimburilor comerciale;

(b) asigurând o strânsă cooperare între autorităţile naţionale competente pentru a cunoaşte aspectele speciale ale diferitelor activităţi din cadrul Comunităţii;

(c) eliminând acele proceduri şi practici administrative care decurg fie din dreptul intern, fie din acordurile încheiate anterior între Statele Membre, a căror menţinere ar constitui un obstacol în calea libertăţii de stabilire;

(d) asigurând lucrătorilor dintr-un Stat Membru, angajaţi în muncă pe teritoriul unui alt stat membru, posibilitatea de a rămâne pe teritoriul acestuia pentru a desfăşura activităţi independente, în cazul în care îndeplinesc condiţiile pe care ar trebui să le îndeplinească în cazul în care ar intra pe teritoriul acestui stat la data la care intenţionează să iniţieze această activitate;

(e) asigurând resortisantului unui Stat Membru posibilitatea de a dobândi şi folosi terenuri si construcţii situate pe teritoriul altui Stat Membru, în măsura în care aceasta nu aduce atingere principiilor stabilite la articolul 33 alineatul (2);

(f) eliminând treptat restricţiile privind libertatea de stabilire în fiecare ramură de activitate avută în vedere, în ceea ce priveşte, pe de o parte, condiţiile de înfiinţare de agenţii, sucursale sau filiale pe teritoriul unui Stat Membru şi, pe de altă parte, condiţiile de acces al personalului angajat în cadrul sediului principal în funcţiile de conducere sau de supraveghere ale acestor agenţii, sucursale sau filiale;

(g) coordonând, în măsura în care este necesar şi în vederea echivalării lor, garanţiile solicitate de Statele Membre societăţilor în înţelesul articolului 48 al doilea paragraf, pentru a proteja deopotrivă interesele asociaţilor şi ale terţilor;

(h) asigurându-se că ajutoarele acordate de Statele Membre nu denaturează condiţiile de stabilire.

 

Articolul 73 dinTratatul CE

 

Sunt compatibile cu prezentul Tratat ajutoarele care răspund necesităţilor de coordonare a transporturilor sau care constituie compensarea anumitor obligaţii inerente noţiunii de serviciu public.

 

Articolul 86 dinTratatul CE

 

(1) In ceea ce priveşte întreprinderile aflate în proprietate publică şi întreprinderile cărora le acordă drepturi speciale sau exclusive, Statele Membre nu adoptă şi nu menţin nici o măsură contrară normelor prezentului Tratat şi, în special, celor prevăzute la articolul 12 şi la articolele 81-89.

 

(2) Intreprinderile care au sarcina de a gestiona serviciile de interes economic general sau care prezintă caracter de monopol fiscal se supun normelor prezentului Tratat şi, în special, normelor privind concurenţa, în măsura în care aplicarea acestor norme nu împiedică, în drept sau în fapt, îndeplinirea misiunii speciale care le-a fost încredinţată. Dezvoltarea schimburilor comerciale nu trebuie să fie afectată într-o măsură care contravine intereselor Comunităţii.

 

(3) Comisia asigură aplicarea dispoziţiilor prezentului articol şi adresează Statelor Membre, în cazul în care este necesar, directivele sau deciziile corespunzătoare.

 

Articolul 296 dinTratatul CE

 

(1) Dispoziţiile prezentului Tratat nu contravin următoarelor norme:

 

(a) nici un Stat Membru nu are obligaţia de a furniza informaţii a căror divulgare o consideră contrară intereselor esenţiale ale siguranţei sale;

(b) orice Stat Membru poate lua măsurile pe care le consideră necesare pentru protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei sale şi care se referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război; aceste măsuri nu trebuie să modifice condiţiile concurenţei pe Piaţa comună în ce priveşte produsele ce nu sunt destinate unor scopuri specific militare.

 

(2) Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, poate modifica lista stabilită la 15 aprilie 1958 cuprinzând produsele cărora li se aplică dispoziţiile alineatului (1) litera (b).

 

Tratatul de constituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO)

 

Comunicarea Comisiei referitoare la anumite aspecte ale abordării cazurilor de concurenţă apărute ca efect al expirării Tratatului CECO (Jurnalul Oficial C 152, 26.06.2002, p. 5-12) (versiunea în limba engleză).

 

Tratatul de constituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) şi-a încetat valabiliatea pe data de 23.07.2002 (versiunea în limba engleză).

 

Tratatul de constituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO)

 

Articolul 4

 

Următoarele sunt recunoscute ca fiind incompatibile cu Piaţa comună a cărbunelui şi oţelului şi vor fi, în consecinţă, abrogate şi interzise pe teritoriul Comunităţii, în conformitate cu prevederile prezentului Tratat:

 

(a) taxele de import şi export sau taxele având un efect echivalent şi restricţiile cantitative asupra mişcării produselor;

(b) măsurile sau practicile discriminatorii între producători, furnizori sau consumatori, mai ales cele referitoare la preţuri şi termene de livrare sau condiţii şi tarife de transport, şi măsurile sau practicile care afectează libertatea de alegere a furnizorului;

(c) subvenţiile sau ajutoarele acordate de state sau taxele speciale impuse de state, în orice formă;

(d) practicile restrictive care conduc la împărţirea sau exploatarea pieţelor.

 

Articolul 54

 

Inalta Autoritate poate facilita derularea programelor de investiţii prin acordarea de împrumuturi întreprinderilor sau prin garantarea altor împrumuturi pe care acestea le-ar putea contracta.

 

Inalta Autoritate poate, cu acordul unamim al Consiliului, prin mijloace similare, să faciliteze finanţarea muncii sau a instalaţiilor care contribuie direct, şi în special, la creşterea producţiei, reducerea costurilor de producţie sau facilitarea comercializării produselor din jurisdicţia sa.

 

In vederea încurajării dezvoltării coordonate a investiţiilor, înalta Autoritate poate, în conformitate cu prevederile articolului 47, să solicite întreprinderilor să o informeze în avans cu privire la programelor lor individuale de investiţii, fie adresând o solicitare specială  întreprinderii vizate, fie prin emiterea unei decizii care stabileşte ce categorii şi ce dimensiuni ale programelor fac obiectul obligaţiei de furnizare de informaţii.

 

Inalta Autoritate poate, după ce oferă părţilor implicate posibilitatea de a transmite comentariile lor, să emită o opinie justificată asupra unor astfel de programe în cadrul obiectivelor generale stabilite la articolul 46. Dacă cererea este emisă de o întreprindere implicată, înalta Autoritate trebuie să emită o asemenea opinie justificată. înalta Autoritate va notifica opinia întreprinderii implicate şi va face cunoscută poziţia sa guvernului ţării de origine a întreprinderii. Se va publica o listă conţinând aceste opinii.

 

Dacă înalta Autoritate găseşte că finanţarea programelor sau operării instalaţiilor planificate va implica acordarea de subvenţii, ajutoare, măsuri protecţioniste sau discriminatorii care intră în contradicţie cu prevederile prezentului Tratat, opinia negativă justificată de aceste considerente va avea caracterul unei decizii, în înţelesul articolului 14 şi va avea ca efect interzicerea accesului întreprinderii implicate la alte resurse decât cele proprii în vederea derulării programului.

 

Inalta Autoritate poate impune întreprinderii care ignoră interdicţia prevăzută de paragraful precedent amenzi ce nu depăşesc cuantumul sumei alocată neregulamentar pentru derularea programului în cauză.

 

Articolul 95

 

In toate cazurile nereglementate de acest Tratat, acolo unde devine evident că o decizie sau o recomandare a înaltei Autorităţi este necesară pentru a atinge, în cadrul Pieţei comune a cărbunelui şi oţelului şi în conformitate cu prevederile articolului 5, unul dintre obiectivele Comunităţii stabilite la articolele 2, 3 şi 4, decizia va fi adoptată sau recomandarea va fi făcută  cu acordul unanim al Consiliului şi după ce Comitetul Consultativ va fi consultat.

 

Orice decizie adoptată sau recomandare făcută în aplicarea paragrafului anterior poate determina, dacă este cazul, ce penalităţi pot fi impuse.

 

Dacă, după finalul perioadei de tranziţie stabilită în Convenţie la capitolul Prevederi Tranzitorii, apar dificultăţi neprevăzute în aplicarea Tratatului sau modificări tehnice de natură a afecta direct Piaţa comună a cărbunelui şi oţelului şi care impun necesitatea adaptării reglementărilor conform cărora îşi exercită prerogativele înalta Autoritate, vor fi făcute amendamentele necesare; acestea nu trebuie, în orice caz, să intre în conflict cu prevederile articolelor 2, 3 şi 4 sau să afecteze modul de relaţionare dintre înalta Autoritate şi alte instituţii ale Comunităţii.

 

Amendamentele vor fi propuse, împreună, de către înalta Autoritate şi de către Consiliu, acţionând cu majoritate de 8/9 din membrii lor şi vor fi transmise Curţii în vederea obţinerii poziţiei acesteia. Curtea, în evaluarea amendamentelor, are puteri depline de a evalua toate aspectele faptelor şi reglementărilor. Dacă, ca rezultat al acestei evaluări, Curtea găseşte propunerile compatibile cu prevederile paragrafului precedent, acestea vor fi înaintate Adunării şi vor intra în vigoare în cazul în care sunt aprobate de o majoritate de 3/4 din voturile exprimate sau de 2/3 din totalul membrilor Adunării.