logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc


Ajutoare de minimis - 2019

Aviz referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, datorate la bugetul local de către persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, asociații, fundații și alte entități de drept privat care au calitatea de contribuabili la bugetul local al municipiului Bârlad, județul Vaslui

Ajutoare de minimis - 2018

HCL Arad nr.468
Schema de ajutor de minimis pentru aprobarea Schemei locale privind acordarea ajutoarelor de minimis în vederea scutirii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local al comunei Șura Mică pentru societățile care își desfășoară activitatea în cadrul Parcului Industrial Șura Mică
Schemă de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorarilor de întîrziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte obligațiilor de plată datorate bugetului local de către persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale și asociații familiale, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Orașului Ghimbav
Schema de ajutor de minimis pentru finanțarea spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităților publice locale
Hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis, reprezentând scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri aferente parcurilor industriale de pe raza Comunei Brazi, precum şi de la plata oricăror taxe datorate bugetului local al unităţii administrativ teritoriale Brazi pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire şi/sau autorizaţii de desfiinţare de construcţii pentru terenurile şi clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integral din parcul industrial
Hotărârea privind aprobarea schemei de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă în Municipiul Vaslui
Schema de ajutoare de minimis sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici și mijlocii din cadrul Programului Operațional Competitivitate
Modificarea schemei de ajutor de minimis pentru participarea la festivaluri şi târguri de filme, interne şi internaţionale
Modificarea schemei de ajutor de minimis pentru distribuirea și exploatarea filmelor româneşti de toate genurile
Modificarea schemei de ajutor de minimis pentru distribuirea și exploatarea filmelor româneşti de toate genurile
modificarea schemei de ajutor de minimis pentru susţinerea de programe de cultură, educaţie, cinematografică, organizare de evenimente culturale cinematografice, precum şi pentru editarea de publicaţii de specialitate
Schema de ajutor de minimis ,,Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității" aferentă Programului Operațional pentru pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020
Ordin pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 760/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
Hotărârea Consiliului local Miercurea-Ciuc privind aprobarea procedurii de ajutor de minimis pentru perioada 2018-2020, respectiv acordării subvenției pentru cofinanțarea activităților Clubului Sportiv pe anul 2018
Schema de ajutor de minimis reprezentând acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale în vederea stimulării investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul orașului Slănic Moldova

Ajutoare de minimis - 2017

Schema de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și a altor obligații la bugetul local, datorate de către persoanele juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, asociații, fundații și alte entități de drept privat care au calitatea de contribuabili la bugetul local la orașului Negrești
Ajutorul de minimis ad-hoc reprezentat de participarea Municipiului Pitești la majorarea capitalului social al S.C. Salpitflor Green S.A. Pitești, prin aport în natură și în numerar de la bugetul Municipiului Pitești
Schemă de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
Schema de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare constând în chirii şi redevenţe dator ate conform legii, bugetului local de către persoanele fizice autorizate, persoane juridice, întreprinderi individuale şi asociaţiile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Câmpulung
Schema de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale datorate, conform legii, bugetului local de către persoanele fizice autorizate, persoane juridice, întreprinderi individuale şi asociaţiile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Câmpulung
Schemă de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii ,,Start-up Nation – România’’
31. Schema de ajutor de minimis pentru atragerea de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul oraşului Pucioasa
Schemă de ajutor de minimis ,,Dezvoltare locală integrală (DLI 360) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorităților rome''
Măsura de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pt IMM-uri sub forma de garanţie neplafonată de portofoliu din cadrul Programului Operaţional „Iniţiativa pt IMM”
Schema de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale constând în impozite şi taxe locale, precum şi a majorărilor de întârziere aferente altor obligaţii bugetare, conform legii, datorate bugetului local de către persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi asociaţiile familiale, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Vultureni, judeţul Cluj
Schema de ajutor de minimis pentru atragerea de investiții și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul municipiului Deva
Schema de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiază, în următorii patru ani fiscali (2017-2020), de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale
Schema de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale constând în impozite şi taxe locale, precum şi a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare, conform legii, datorate bugetului local de către persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale, persoane juridice şi asociaţii familiale, care au calitatea de contribuabil la bugetul local al comunei Jucu
Ajutor de minimis individual ad-hoc privind reducerea de la plata obligațiilor fiscale, conform dispozițiilor art. 456 alin.(4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare pentru SC INDEEP CLUB SRL
Schema de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare principale constând în impozite și taxe locale, datorate bugetului local de către persoanele fizice autorizate, persoanele juridice, întreprinderile individuale și asociațiile familiale, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al orașului Tg. Bujor
Schema de contragarantare destinata sprijinirii accesului la finantare al IMM- contragarantii de valori mici
Schemă de contragarantare destinată sprijinirii accesului la finanțare al IMM-contragaranții de valori mari

Ajutoare de minimis - 2016

Măsura de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderile mici și mijlocii în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020
Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale
Schema de ajutor de minimis reprezentatnd scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, redevente, chirii si alte obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoanele fizice autorizate, persoanelor juridice, intreprinderilor si asociatiilor familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Ucea
Schema de ajutor de minimis ”Diaspora Start Up”, aferentă Programului Operațional Capital Uman2014-2020
Schema de ajutor de minimis ”SOLIDAR - Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”, aferentă PO CU 2014-2020, axa prioritară 4 ”Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 ”Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă”
Schema de ajutor de minimis ”România Start Up Plus”, aferentă PO CU 2014-2020, axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toți”, obiectivul specific 3.7 ”Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”
Schema de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali
Schema de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a SEN, precum și implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici
Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri
Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare - START
Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural
Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare
Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii
Ajutor de minimis pentru categoria de programe privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic
Ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național
Modificarea și completarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Turda - persoane juridice care beneficiază de scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale
Schema de ajutor de minimis "Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020)
Schema de ajutor de minimis "Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020)
Schema de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetareconstând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice autorizate, persoane juridice, întreprinderi individuale și asociațiile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Făgăraș
Schema de minimis privind acordarea facilităților fiscale prevăzute de dispozițiile art. 456 alin. 2 lit. a, c, d și f și art. 464 alin. 2 lit. b, d-f și q din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , cu completările și modificările ulterioare, în municipiul Galați
Schema de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Galați
Schema de ajutor de minimis reprezentând facilități fiscale constând în reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren datorate de către întreprinderi care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Constanța, stabilit pentru clădirile utilizate pentru prestarea de servicii turistice
Schema de ajutor de minimis privind reducerea de la plata obligațiilor fiscale conform dispozițiilor art. 456 alin. (4) și art. 464 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificările și completările ulterioare
Ajutor de minimis individual pentru Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța
Schema de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anii fiscali 2016-2018, de cotă de impozitare redusă la impozitul/taxa pentru clădirile aflate ”în clasă energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE și Green Star) ca și ”clădire verde”
Schema de ajutor de minimis privind reducerile la plata obligațiilor fiscale prevăzute la art. 285 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

Ajutoare de minimis - 2015

Schema de ajutor de minimis ”Participarea operatorilor economici la târguri și expoziții internaționale organizate în străinătate”
Schema de ajutor de minimis ”Organizarea de misiuni economice în străinătate”
Schema de ajutor de minimis ”Realizarea de studii de piață și pe produse”
Schema de ajutor de minimis pentru rezidenții parcurilor industriale (inclusiv societățile-administrator) din Municipiul Oradea
Schema de ajutor de minimis pentru scutirea de la plata impozitului pe clădiri și terenuri aferente parcurilor industriale de pe raza comunei Brazi, precum și de la plata oricăror taxe datorate bugetului local al unității administrativ teritoriale Brazi pentru eliberarea oricăror autorizații/certificate de urbanism pentru terenurile și clădirile ce fac parte integrantă din parcul industrial
Procedura de acordare a unui ajutor de minimis individual pentru SC Giroceana SRL
Hotărâre privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere/penalitățile prevăzute la art. 185, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, a contribuabililor persoane juridice
Schema de ajutor de minimis privind atragerea de investiții și susținerea dezvoltării economice în cadrul municipiului Oltenița
Schema de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj, care beneficiază, în anul 2016, de cotă de impozitare redusă (0,20%) la impozitul/taxa pentru clădirile situate în parcurile industriale de pe raza municipiului șin care nu se încadrează în prevederile Ordinului MDRAP nr. 1451/07.08.2014 pentru modificarea anexelor de Ordinul MDRAP nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale
Procedura de acordare a unui ajutor de minimis individual, reprezentând scutiri de la plata impozitului pe teren, societăţii Tetarom SA, administratorul parcului industrial TETAROM III, situat pe raza administrativ teritorial a comuniei Jucu
Schema de ajutor de minimis reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor obligații la bugetul local, datorate de către întreprinderi (societățile comerciale/cooperatiste) care au calitatea de contribuabil ai bugetului local al municipiului Dej
Schema de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Dej care beneficiază, în anul fiscal 2016, de cotă de impozitare redusă la impozitul/taxa pentru clădirile aflate în clasa energetică ”A”, care dețin o certificare oficială recunoscutăla nivel mondial (LEED, BREEM sau DGNB) ca și ”clădire verde”
Schema de ajutor de minimis pentru acordarea unor măsuri de sprijin de natura scutirilor sau reducerilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor obligații la bugetul local, datorate de către lucrătorii care desfășoară o activitate independentă, întreprinderile familiale, întreprinderile individuale și persoanele fizice autorizate să desfășoare o activitate economică și de către asociațiile, fundațiile și alte entități de drept public și cu scop nelucrativ care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Botoșani
Schema de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare, constând în impozite și taxe locale, datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Galați
Modificarea anexei Schemă de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică
Schema transparentă de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri
Schema transparentă de minimis prevăzută în cadrul Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului
Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă pe reza administrativă a municipiului Zalău
Ajutor de minimis pentru SC Eoliana Caraş SRL
Ajutor de minimis pentru SC Schilift SRL Caraş
Schema de ajutor de minimis pentru creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică
Schema de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere și penalitățile aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice autorizate, persoane juridice, întreprinderi individuale și asociațiile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Ziduri
Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea "Parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe" prin Programul operaţional "Competitivitate" (POC)
Procedura de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri
Schema de ajutor de minimis pentru scutiri sau reduceri de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor obligații la bugetul local, datorate de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al orașului Darabani
Schema transparentă de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii
Schema de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii de plată datorate bugetului local de către persoanele juridice de pe raza comunei Gălăneşti
Schema de ajutor de minimis reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local datorate de către societăţile comerciale care au calitatea de contribuabili la bugetul local al municipiului Urziceni
Schema de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice autorizate, persoane juridice, întreprinderi individuale și asociații familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Topliceni
Schema de ajutor de minimis pentru scutiri la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale datorate bugetului local al orașului Mioveni de către persoane fizice
Schema transparentă de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață
Schema locală de ajutor de minimis de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri agenților economici, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în comuna Vlăsinești
Schema de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor/penalităților de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor obligații de plată datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al orașului Bocșa
Schema de ajutor de minimis pentru atragerea de investiții și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul orașului Drăgănești-Olt
Schema de ajutor de minimis sub formă de finanțări nerambursabile acordate în cadrul Programului PA17/RO13 ”Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european” - cerere de proiecte mici
Schema transparentă de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare
Schemă de contragarantare destinată sprijinirii accesului la finanţare al IMM - contragaranţii de valori mari
Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UPurilor şi SPIN-OFF-urilor inovatoare
Schema de ajutor de minimis "Participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate"
Schema de ajutor de minimis "Organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate"
Schema de ajutor de minimis "Realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe"
Acordarea unui ajutor de minimis individual Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna
Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii din municipiul Sf. Gheorghe, judeţul Covasna, pe anul 2015
Modificarea Anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 1.212/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor d eminimis pentru "Finanţarea proiectelor din Programul Eficienţă Energetică din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014"
Schema de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anul 2015, de cotă de impozitare redusă la impozitul/taxa pentru clădirile aflate în "clasa energetică A", care deţin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE şi Green Star) ca şi "clădire verde"
Modificarea Normei Eximbank Finanţarea cu dobândă subvenţionată (NI-FIN-06-IX/0)
Schema de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj+Napoca care beneficiază, în anul 2015, de cotă de impozitare redusă (0,25%) la impozitul/taxa pentru clădirile situate în parcurile industriale de pe raza municipiului şi care nu se încadrează în prevederile Ordinului nr. 1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale

Ajutoare de minimis - 2014

Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă în municipiul Botoşani
Schema locală de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor care promovează dezvoltarea locală prin creşterea de locuri de muncă în municipiul Oradea
Ajutor de minimis pentru succes la public şi calitate artistică
Ajutor de minimis pentru participarea la festivaluri, târguri de filme interne şi internaţionale, precum şi pentru susţinerea altor activităţi cinematografice
Ajutor de minimis pentru distribuirea şi exploatarea filmelor româneşti de toate genurile
Ajutor de minimis pentru susţinerea de programe de cultură, educaţie cinematografică, organizare de evenimente culturale cinematografice, precum şi pentru editarea de publicaţii de specialitate
Ajutor de minimis pentru încurajarea funcţionării cinematografului de artă şi a programării filmelor în acestea
Ajutor de minimis pentru organizarea de festivaluri şi târguri de filme în România
Schema de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 125 (1) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a comunei Jucu
Schema de ajutor de minimis "Locuri de muncă subvenţionate"
Schema de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al comunei Apahida care beneficiază, potrivit HCL nr. 178/2013 de scutire de la plata impozitului pentru clădirile reabilitate termic pe cheltuiala proprie conf. art. 286 alin. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
Schema de ajutor de minimis pentru atragerea de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Satu Mare
Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă conţinută de art. 286 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
Modificarea Normei Eximbank Finanţarea cu dobândă subvenţionată (NI-FIN-06-IX/0)
Schema de ajutor de minimis prin aport la capitalul social al SC Gospodărirea Comunală Arad SA
Schema de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale neachitate la termen datorate bugetului local al oraşului Zlatna de către persoanele juridice de pe raza UAT Zlatna care beneficiază potrivit HCL nr. 115/30.10.2014
Schema de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 125 alin. 1 şi alin. 2 lit. d din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a comunei Ulmeni, jud. Călăraşi
Schema de ajutor de minimis pentru "Finaţarea proiectelor din Programul Eficienţă energetică (RO 05) din cadrul Mecanismului finaciar al Spaţiului Economic European 2009-2014"
Schema de ajutor de minimis "Sprijin pentru antreprenori"
Schema de ajutor de minimis reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local datorate de întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Gherla
Schema de ajutor de minimis "Participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate"
Schema de ajutor de minimis "Organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate"
Schema de ajutor de minimis "Realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe"
Schema de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Turda - persoane juridice care beneficiază de scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, prevăzută la art. 125 ali. (1) și alin. (2), lit. d) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
Schema de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale constând în impozite şi taxe locale datorate bugetului local în temeiul art. 125 alin (1) şi (2) lit. d din OUG nr. 92/2003 de către întreprinderile/persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al oraşului Voluntari
Schema de ajutor de minimis reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere şi a penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul municipiului Câmpulung Moldovenesc, datorate de persoanele juridice
Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în oraşul Covasna
Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Baia Mare
Schema de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Câmpia Turzii - persoane juridice care beneficiază potrivit HCL nr. 107/22.08.2013 şi HCL nr. 138/28.11.2013 de scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locaşe, chiriilor şi reevenţelor prevăzute la art. 125 alin. (1) şi (2) lit. d din OG nr. 92/2003
Schema de ajutor de minimis pentru atragerea de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice a municipiului Câmpia Turzii
Modificarea şi completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale
Schema de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, redevenţe, chirii şi alte venituri datorate bugetului local de către persoanele fizice autorizate, persoanele juridice, întreprinderile individuale şi asociaţiile familiale de pe raza administrativ teritorială a comunei Floreşti
Schema de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 250 alin. (1) punctul 9 şi art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la bugetul local al Comunei Şelimbăr, pentru agenţii economici care deţin în proprietate clădiri, terenuri şi care ăşi desfăşoară activitatea în cadrul Parcului Industrial Sibiu situat pe teritoriul administrativ al comunei Şelimbăr pentru anii fiscali 2014 (semestrul I), 2015, 2016 şi 2017
Schema de ajutor de minimis privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor accesorii (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice sau juridice
Schema de ajutor de minimis pentru acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere) aferente obligaţiilor fiscale principale neachitate la termen datorate bugetului oraşului Ocna Mureş de către persoane juridice de pe raza UAT Ocna Mureş
Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în oraşul Agnita
Modificarea Anexei I la HCL nr. 10/31.03.2014 privind aprobarea unei Scheme de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii de plată datorate bugetului local de către persoanele juridice de pe raza comunei Gălăneşti
Modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă pe raza administrativă a municipiului Sfântu Gheorghe
Schema de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii de plată datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili al bugetului local al oraşului Bocşa
Schema de contragarantare - ajutor de minimis pentru sprijinirea accesului IMM la finanţare
Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Slobozia
Schema de ajutor de minimis "Dezvoltarea economiei sociale"
Schema de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Braşov pentru societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în cadrul parcurilor industriale de pe raza Municipiului Braşov
Schema de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale"
Schema de ajutor de minimis de acordare a facilităţilor fiscale în vederea scutirii de la plata impozitului pe teren datorat bugetului local de către persoanele juridice, în vederea realizării, atragerii şi menţinerii obiectivelor stabilite prin contractele de asociere în participaţiune de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Drobeta Turnu-Severin
Modificarea Schemei de ajutor de minimis privind atragerea de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice în cadrul Municipiului Gherla
Modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor pe teritoriul oraşului Tăşnad
Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul municipiului Urziceni
Schema de ajutor de minimis sub formă de garanţii de portofoliu de credite, aferentă DMI 1.2 "Accesul IMM la finanţare", Axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient" din cadrul POS CCE
Norma Eximbank Finanţarea cu dobândă subvenţionată (NI-FIN-06-IX/0)
Norma Eximbank Compensarea parţială a dobânzii (NI-CST-15-IV/0)
Schema de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă, aferentă DMI 1.2 "Accesul IMM la finanţare" + iniţiativa Jeremie în România, Axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul POS CCE
Schema de ajutor de minimis de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitului pe clădiri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării economice durabile în comuna Ţiţeşti
Schema de ajutor de minimis privind atragerea de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice în cadrul municipiului Slatina
Schemă de contragarantare - Ajutor de minimis pentru sprijinirea accesului IMM la finanţare
Schema de ajutor de minimis "Participarea operatorilor economici, sub pavilion naţional, la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate
Schema de ajutor de minimis "Organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate"
Schema de ajutor de minimis "Realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe
Modificarea Anexei la HCL al Municipiului Timişoara nr. 131/25.03.2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regională "Clădirea verde"
Schema de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 125 alin. 1 şi 2 lit. d) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele juridice/întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a oraşului Cavnic
Schema de ajutor de minimis pentru contribuabilii care deţin clădiri verzi
Schema de ajutor de minimis pentru scutirea de la plata majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii de plată datorate bugetului local de către persoanele juridice de pe raza comunei Gălăneşti
Modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru atragerea şi susţinerea dezvoltării economice a Municipiului Tg. Mureş
Schema de ajutor de minimis privind dezvoltarea regională "Clădirea verde"
Schema de ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional
Regulamentul de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării economice durabile în oraşul Ocna Mureş
Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START
Procedura de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
Procedura de implementare a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii
Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
Procedura de implementare a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
Procedura de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri
Schema de ajutor de minimis de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării economice durabile în municipiul Aiud
Procedura de implementare a Programului româno-elveţian pentru întreprinderi mici şi mijlocii (PREIMM), în cadrul Ariei de concentrare 5: "Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţarre a IMM-urilor"
Schema de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii de plată datorate bugetului local de către persoanele juridice de pe raza municipiului Vatra Dornei

Ajutoare de minimis - 2013

Prelungirea Schemei de ajutor de minimis "Participarea operatorilor economici, sub pavilion naţional, la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate", "Organizarea de misiuni economice şi evenimente promoţionale în străinătate" şi "Realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe"
Schema de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligațiilor fiscale prevăzute la art. 125 alin. (1) si alin. (2) lit. d din Ordonanţa Guvernului României nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 174/2004, pentru întreprinderile care îşi desfășoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bistriţa
Schema de minimis "Investiţii privind infrastructura de broadband în spaţiul rural"
Schema de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării durabile în oraşul Ocna Mureş
Modificarea Schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale"
Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în oraşul Covasna
Modificarea Schemei de ajutor de minimis "Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural"
Norma nr. 1/2012 rev. 4 privind stimularea accesului la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii
Norma nr. 2/2012 privind stimularea accesului la finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii nou-înfiinţate (start-up)
Schema de ajutor de minimis reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local datorate de către societăţile comerciale/cooperatiste care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei Jucu
Norma "Finanţarea cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici (NI-FIN-06-VIII/0)"
Prelungirea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Axei prioritarea "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local"
Modificarea HG nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiíile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii
Schema de ajutor de minimis privind atragerea de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice în municipiul Slobozia
Schema privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate în parcurile industriale
Modificarea Schemei de ajutor de minimis reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local, datorate de către societăţile comerciale/cooperatiste care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca
Schema de ajutor de minimis pentru atragerea investiţiilor şi susţinerea dezvoltării economice a municipiului Tg Mureş
Schema de ajutor de minimis pentru Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic
Schema de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi a penalităţilor mai mari de 50.000 lei, aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, redevenţe şi chirii datorate bugetului local de către societăţile comerciale/cooperatiste care au calitatea de contribualbili ai bugetului local al oraşului Predeal
Modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderi mici şi mijlocii
Procedura de acordare a facilităţile fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării economice durabile în municipiul Calafat, judeţul Dolj
Schema de minimis pentru agenţii economici care sunt înregistraţi conform Legii nr. 31/1990 care au sediul şi îşi desfăşoară activitatea în România şi care realizează investiţii pe raza administrativă a oraşului Baia Sprie şi crează noi locuri de muncă
Schema de ajutor de minimis reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local, datorate de către societăţile comerciale/cooperatiste care au calitatea de contribuabili ai bugetul local al Municipiului Dej
Procedura de implementare a Programului multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri
Procedura de implementare a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii
Procedura de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START
Schema de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală şi a proiectelor de cooperare"
Schema de ajutor de minimis reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local, datorate de către societăţile comerciale/cooperatiste care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca
Schema de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata impozitului pe teren datorat bugetului local de către persoanele juridice, în vederea realizării, atragerii şi menţinerii obiectivelor stabilite prin contracte de asociere în participaţiune de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Drobeta Turnu Severin
Schema de ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
Schema de ajutor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii
Schema de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale"
Schema de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare neachitate în termen constând în chirii şi redevenţe datorate bugetului judeţean de către agenţii economici din judeţul Timiş
Schema de ajutor de minimis de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării economice durabile în comuna Fărcaşa
Schema de ajutor de minimis, în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale neachitate în termen constând în impozite/taxă pe clădire, impozit/taxă pe teren, impozit pe taxa de transport şi taxa hotelieră, datorate bugetului local de către întreprinderile de pe raza administrativ-teritorială a comunei Baia de Fier
Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în oraşul Titu

Ajutoare de minimis - 2012

Hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale neachitate în termen constând în impozit/taxă pe clădire, impozit pe teren, impozit pe mijloacele de transport şi taxă hotelieră, datorate bugetului local de către întreprinderile de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Tg-Jiu
Procedura de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării economice durabile în comuna Floreşti
Schema de ajutor de minimis privind acordarea de facilităţi fiscale la plata impozitelor pe clădiri - persoane juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării economice durabile în comuna Ţiţeşti
Schema de ajutor de minimis pentru implementarea operaţiunii "Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere" din cadrul DMI 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului" al POS CCE
Schema de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 125 alin. (1) şi alin. (2) lit. d din OUG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
Schema de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale neachitate în termen constând în impozit/taxă pe clădire şi/sau impozit/taxă pe teren datorate bugetului local de către întreprinderile de pe raza comunei Cărpiniş
Schema de ajutor de minimis pentru atragerea de investiţii şi crearea de locuri de muncă pe teritoriul municipiului Deva
Schema de minimis privind atragerea de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice în municipiul Urziceni
Schema de ajutor de minimis "Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în spaţiul rural prin folosirea şi gospodărirea durabilă a terenurilor prin împădurire"
Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal
Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor pe teritoriul oraşului Tăşnad
Norma nr. 4/2011 privind contragarantarea garanţiilor acordate pentru sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
Norma nr. 1 rev. 1/2012 privind stimularea accesului la finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii
Norma nr. 2 rev. 1 /2012 privind stimularea accesului la finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii nou-înfiinţate (start-up)
Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul comunei Ciulniţa
Ajutor de minimis pentru organizarea sau participarea la festivaluri şi târguri de filme, interne şi internaţionale şi pentru susţinerea de programe de cultură, educaţie cinematografică, editare de publicaţii de specialitate, precum şi pentru susţinerea altor activităţi cinematografice
Ajutor de minimis pentru funcţionarea cinematografului de artă
Ajutor de minimis pentru distribuirea şi exploatarea filmelor româneşti de toate genurile
Ajutor de minimis pentru succes de public şi calitate artistică
Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Rm. Sărat
Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume şi/sau flori în spaţii protejate care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal
Norma nr. 4/2012
Procedura de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
Norma nr. 1 privind stimularea accesului la finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii
Norma nr. 2 privind stimularea accesului la finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii nou-înfiinţate (start-up)
Procedura de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării economice durabile în municipiul Câmpia Turzii
Modificarea Schemei de ajutor de minimis "Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural"
Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START
Cecurile de inovare
Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii
Modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor pentru DMI "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor" în cadrul Axei prioritarea "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din cadrul POR 2007-2013
Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea şi implementarea operaţiunii "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional - Poli de competitivitate" din cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului " al POS "Creşterea competitivităţii economice"
Schema de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 125 alin. 1 şi alin. 2 lit. d din OG nr. 92/2003 pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bistriţa
Norma nr. 3/2011 privind contragarantarea garanţiilor aferente finanţărilor contractate de întreprinderile mici şi mijlocii active în producţia primară de produse agricole

Ajutoare de minimis - 2011

Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Baia Mare
Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi absorbţia unor fonduri europene
Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în oraşul Agnita
Schema de ajutor de minimis pentru scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale neachitate în termen constând în impozit/taxă pe clădire şi/sau impozit/taxă pe teren datorate bugetului local de către întreprinderile de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Timişoara
Ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate
Programul Mihail Kogalniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii
Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea locurilor de muncă în Municipiul Turda
Schema de ajutor de minimis pentru persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativă a municipiului Lugoj
Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în oraşul Covasna
Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă în Costineşti
Norma nr. 4 privind contragarantarea garanţiilor acordate pentru sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
Procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor-manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii
Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START
Procedura de implementare a Programului UNCTAD/EMPREC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
Schema de ajutor de minimis pentru atragerea investiţiilor şi susţinerea dezvoltării economice a oraşului Sovata
Schema de ajutor de minimis privind finanţarea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
Schema de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Sfântu Gheorghe

Ajutoare de minimis - 2010

Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Focşani
Schema de ajutor de minimis "Acordarea de facilităţi fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării economice în comuna Sînandrei - jud. Timiş"
Modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor pentru DMI "Sprijinirea dezvoltării microăntreprinderilor" în cadrul Axei prioritarea "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din cadrul POR 2007-2013
Schemă de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în Municipiul Medgidia
Schema transparenta de ajutor de minimis sub forma de garantii de portofoliu de credite, ca parte integranta a implementarii initiativei JEREMIE în Romania", aferenta domeniului major de interventie 1.2 „Accesul IMM la finantare", axa prioritara 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient", din cadrul Programului operational sectorial pentru cresterea competitivitatii economice
Schema de ajutor de minimis de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoanelor juridice în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării economice durabile în Municipiul Oradea
Modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru DMI "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor" în cadrul Axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din cadrul POR 2007-2013
Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în comuna Căpuşu Mare
Ajutor de minimis pentru atragerea de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice durabile a comunei Ştefăneştii de Jos
Procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM-urilor
Procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru susţinerea meşteşugului şi artizanatului
Procedura de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare START
Norma nr. 1/2010 privind contragarantarea garanţiilor contractate de întreprinderile mici şi mijlocii de la bănci şi instituţii financiare nebancare
Norma nr. 2/2010 privind garantarea garanţiilor acordate pentru sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării de întreprinderi mici şi mijlocii (start-up)
Schema de ajutor de minimis privind acordarea facilităţilor fiscale pentru persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a municipiului Gheorgheni
Schema de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 250 alin. (1) pct. 9 şi art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, actualizată, pentru societăţile care îşi desfăşoară activitatea în cadrul parcului industrial situat în raza administrativă a oraşului Ungheni
Modificarea Schemei de ajutor de minimis "Ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru dezvoltarea comunităţilor locale"
Schema de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 250 alin. (1) pct. 9 şi art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, actualizată, pentru societăţile care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Parcului industrial Sibiu-Şura Mică
Schema de ajutor de minimis "Acordarea de facilităţi fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării economice în comuna Sacalaz jud. Timiş

Ajutoare de minimis - 2009

Norma privind finanţarea cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, în numele şi în contul statului
Schema de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 250 alin. (1) pct. 9 şi art. 257 lit. 1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, actualizată, pentru societăţile care îşi desfăşoară activitatea în cadrul parcului industrial situat în raza administrativă a comunei Sînpaul
Schema de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 250 alin. (1) punctul 9 şi art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la bugetul local al comunei Şelimbăr, pentru agenţii economici care deţin în proprietate clădiri, terenuri şi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Parcului industrial Sibiu situat pe teritoriul administrativ al Comunei Şelimbăr
Prelungirea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru DMI "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor" în cadrul Axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din cadrul POR 2007-2013
Modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru DMI "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor"
Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
Schema de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligaţiilor fiscale la bugetul local al comunei Prejmer, pentru societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în cadrul parcului industrial din raza comunei Prejmer
Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Roman
Normă privind compensarea parţială a dobânzii plătite de IMM-uri la creditele în lei
Norme privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensarea parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei
Modificarea HG 1164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor
Schemă de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în Municipiul Baia Mare
Procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005 - 2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii
Procedura de implementare a Programului pentru sprijinirea transferului afacerilor
Procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2006 - 2012 pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă
Procedura de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit
Procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002 -2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
Procedura de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
Ajutor de minimis pentru atragerea de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice durabile în Municipiul Câmpia Turzii
Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor
Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale
Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în Municipiul Braşov
Ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor în comuna Variaş

Ajutoare de minimis - 2008

Ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor în Municipiul Carei
Finanţarea cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, în numele şi contul statului
Ajutor de minimis pentru derularea Programului de Finanţare Nerambursabilă e-Creştere
Schema de minimis "Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural"
Ajutor pentru sprijinirea IMM-urilor prin acordarea de servicii de consultanţă şi instruire specializată pentru implementarea preoiectelor de investiţii în domeniul e-economiei
Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START
Modificarea Programului naţional multianual pe perioada 2002-2011 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
Ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru dezvoltarea comunităţilor locale
Schema de ajutor de minimis "Sprijin acordat IMM pentru implementarea standardelor internaţionale şi pentru creşterea competitivităţii prin accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare"
Procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2006-2011 pentru susţinerea accesului IMM-urilor la servicii de instruire şi consultanţă
Procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2011 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM-urilor
Procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2011 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
Procedura de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
Procedura de implementare a Programului pentru sprijinirea transferului afacerilor
Procedura de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării IMM-urilor prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit
Acordarea de credite cu dobândă avantajoasă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru IMM, unităţile cooperatiste, asociaţiile familiale şi persoanele fizice autorizate să desfăşoare în mod independent activităţi economice
Modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Axei prioritarea "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local"
Ajutor de minimis pentru societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în perimetrul parcurilor industriale din raza administrativă a municipiului Braşov
Ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor în vederea accesului la broadband şi la servicii conexe
Sprijin pentru consultanta specifică şi instruire specializată acordată IMM-urilor pentru elaborarea şi implementarea proiectelor de investiţii aferentă operaţiunii a) "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile"
Sprijin pentru creşterea competitivităţii IMM-urilor prin servicii de consultanţă aferentă operaţiunii b) "Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor"
"Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN-OFF-urilor inovative" aferentă POS "Creşterea Competitivităţii Economice" - Axa prioritară 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare"
Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local"

Ajutoare de minimis - 2007

Proiectul privind reducerea şi prevenirea impactului determinat de procesele geomorfologice
Proiectul privind reciclarea deşeurilor de ambalaje din mase plastice
Acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor
Norma de finanţare cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici în numele şi în contul statului
Norma de finanţare cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici în numele şi în contul statului
Schema de ajutor de minimis ecordat agenţilor economici din portofoliul AVAS în vederea maximizării recuperării creanţelor preluate de AVAS
Proiectul privind promovarea tehnologiilor curate şi a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Proiectul privind reducerea şi controlul integrat al poluării
Programul naţional multianual pe perioada 2002-2009 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii
Norma de finanţare cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici în numele şi în contul statului
Proiectul privind administrarea ariilor naturale protejate
Proiectul privind reducerea emisiilor în aer a dioxidului de sulf, dioxidului de azot, particulelor şi pulberilor în suspensie, plumb, monoxid de carbon, COV
Proiectul privind epurarea apelor uzate urbane şi industriale
Proiectul privind gestionarea deşeurilor lemnoase şi a rumeguşului provenite de la exploatările forestiere şi pomicole şi din industria de prelucrare a lemnului
Programul privind creşterea competitivităţii IMM-urilor prin implementarea şi certificarea sistemelor calităţii
Programul naţional multianual pe perioada 2006-2009 pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă
Participarea la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate. Organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare în străinatate. Realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe
Mecanismele de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei şi Comerţului
Programul naţional multianual pe perioada 2006-2009 de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii in dezvoltarea exporturilor
Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
Programul pentru sprijinirea dezvoltării IMM-urilor prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit
Programul naţional multianual pe perioada 2006-2009 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
Schema de ajutor de minimis acordat la vânzarea acţiunilor AVAS provenite din majorarea capitalului social cu valoarea terenului, în urma exprimării dreptului de preferinţă