logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc


Procedura de avizare


Instituirea măsurilor de ajutor de stat sau de minimis se va face în urma unor analize de oportunitate şi impune iniţiatorului/furnizorului, după caz, elaborarea, în condiţiile legii, a unor acte normative sau administrative, după caz, prin care se instituie scheme de ajutor de stat sau de minimis sau ajutoare de stat individuale sau de minimis, care trebuie să prevadă cel puţin următoarele elemente: obiectivul, modalitatea acordării ajutorului de stat sau de minimis, beneficiari, perioada de aplicare, cuantumul fondurilor alocate în acest scop din bugetul furnizorului, prevederea europeană aplicabilă în temeiul căreia a fost instituită măsura de ajutor de stat sau de minimis, în conformitate cu legislaţia în domeniu.

Proiectele de acte normative sau administrative anterior menționate, precum și proiectele de acte normative sau administrative prin care se instituie scheme/ajutoare individuale, după caz, sub formă de compensări pentru prestarea unui serviciu de interes economic general sau a unei obligaţii de serviciu public sunt avizate de Consiliul Concurenţei, din punctul de vedere al  conformității, corectitudinii şi îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat.

Orice proiect de măsură susceptibilă a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis trebuie să fie însoţit, în vederea avizării, de un memorandum aprobat de Guvern privind încadrarea respectivelor măsuri în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român. Excepție fac măsurile finanţate din fonduri europene, precum şi cele iniţiate de autorităţile publice locale.

In cazul proiectelor de măsuri susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis iniţiate de autorităţile publice locale, pentru asigurarea coerenţei cu politicile economico - bugetare şi financiare ale statului român, acestea trebuie să fie însoţite de dovada informării Instituţiei Prefectului şi a Consiliului judeţean cu privire la intenţia de a institui respectiva măsură de sprijin. Informarea va cuprinde inclusiv analiza de oportunitate.

Memorandumul solicitat autorităților publice centrale va fi iniţiat de Secretariatul General al Guvernului, de regulă semestrial, în urma consultării furnizorilor în cadrul Consiliului interministerial ”Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat (CIAS)” .

In scopul avizării, Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii suplimentare iniţiatorului/ furnizorului, după caz. Dacă informaţiile solicitate nu sunt transmise în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, acesta emite avizul în baza datelor care i-au fost puse la dispoziţie şi indică în aviz acest lucru.

In situaţia în care notificările, informările sau documentaţia referitoare la măsurile de minimis sunt modificate după emiterea avizului Consiliului Concurenţei, dar înainte de transmiterea către Comisia Europeană sau adoptare, după caz, modificările trebuie transmise
Consiliului Concurenței, care va emite un nou aviz.

De asemenea, modificarea actelor normative/administrative şi a documentelor subsecvente care implementează ajutoare de stat sau de minimis, referitoare în special la durată, buget, beneficiari, condiţii de eligibilitate şi de acordare, necesită transmiterea acestora la Consiliul Concurenței, în vederea emiterii unui nou aviz.