logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc

 


Intrebări frecvente

 

 

FAQ Regulamentul (UE) nr. 651/2014 (Disponibil numai în limba engleză)

 

I: Ce este ajutorul de stat?

 

R: Articolul 107(1) din Tratatul CE stabileşte criteriile ce trebuie îndeplinite, cumulativ, pentru a ne afla în prezenţa unei măsuri de natura ajutorului de stat, şi anume:

 

  •   favorizează anumite întreprinderi sau producţia anumitor bunuri,

  •   este acordat de stat sau din resurse de stat,

  •   distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa,

  •   afectează comerţul între Statele Membre.

 

Dacă este absolut sigur că una sau mai multe din aceste condiţii nu este/nu sunt îndeplinită/e, nu sunt implicate elemente de ajutor de stat.

 

I: Ce este o întreprindere?

 

R: O întreprindere este o entitate angajată în activităţi comerciale. Acest lucru înseamnă că oferă bunuri sau servicii pe o anumită piaţă. Ceea ce este important este activitatea entităţii şi nu statutul acesteia. Aşadar, o companie caritabilă, non-profit sau un departament al Guvernului pot fi considerate întreprinderi dacă sunt implicate în activităţi comerciale.

 

I: Care sunt regulile care guvernează ajutorul de stat? Unde pot fi găsite?

 

R: La nivel naţional, principalul act legislativ este Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/20014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 893 din 09 decembrie 2014, aprobată şi modificată prin Legea nr. 20 din 06 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 160 din 06 martie 2015.

 

România aplică direct legislaţia comunitară relevantă în domeniul ajutorului de stat (Regulamente, Comunicări etc.). De asemenea, jurisprudenţa CEJ şi CFI se aplică în mod direct.

 

La nivel comunitar, principala legislaţie este reprezentată de articolele 87 - 89 din Tratatul CE, forma actualizată; articolul 36 - ex 42 agricultură; articolul 73 – ex 77 transport; articolul 86 (2) SIEG (Servicii de Interes Economic General); articolele 4c şi 95 din Tratatul CECO (Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului).

 

Regulile şi interpretarea lor sunt stabilite atât de jurisprudenţa CEJ, cât şi  de legislaţia comunitară secundară – Cadre comunitare, Directive, Comunicări şi Instrucţiuni referitoare la modul în care se aplică articolele din Tratat diferitelor forme de ajutor de stat, ca de exemplu măsurile fiscale, şi diferitelor obiective pentru care se acordă sprijinul. Anumite reguli se referă la anumite sectoare, ca de exemplu regulile speciale aplicabile industriei auto, construcţiei de nave, siderurgiei. Alte reguli se referă la ajutoare cu obiectiv „orizontal”, care nu sunt specifice unui anumit sector, ca de exemplu ajutoarele pentru C&D&I, pentru IMM–uri, formare profesională. Regulile sectoriale prevalează asupra celor orizontale – acestea adaugând restricţii.

 

I: Cum identificăm un ajutor de stat?

 

R: Câteva mituri care trebuie spulberate:

 

Finanţarea publică şi ajutorul de stat nu reprezintă unul şi acelaşi lucru, adică finanţarea publică nu reprezintă în mod necesar un ajutor de stat. Faptul că sunt implicate fonduri publice nu reprezintă o condiţie suficientă pentru ca o măsură să fie ajutor de stat.

 

Beneficiarul poate fi persoană juridică de drept public, privat sau un Parteneriat Public Privat (PPP). Pentru a vorbi de ajutor de stat, trebuie sa fie implicat un beneficiu, acordat din resurse de stat unei entităţi economice care activează într-un domeniu de activitate în interiorul UE. Entitatea nu trebuie neapărat să fie implicată ea însăşi în comerţul cu Statele Membre. Problema este dacă activitatea derulată se efectuează şi în cadrul comerţului dintre Statele Membre, cum ar fi de exemplu asigurările, construcţiile, sistemul bancar. In prezent există foarte puţine activităţi care nu sunt efectuate şi între Statele Membre şi care nu afectează concurenţa. Dacă entitatea nu derulează o activitate economică, nu este vorba de ajutor de stat din punctul de vedere al acestor reguli.

 

I: De ce trebuie să respectăm regulile de ajutor de stat? De ce ne interesează aceste reguli?

 

R: Ajutoarele de stat neautorizate sunt considerate ilegale. Consecinţele acordării unor astfel de ajutoare sunt următoarele:

 

·        plata ajutoarelor poate fi suspendată;

·        firmele vor trebui să ramburseze respectivele ajutoare cu dobânda aferentă;

·        poate fi necesară modificarea politicilor economice ale statului;

·        poate fi necesară amendarea legislaţiei;

·        agenţii economici beneficiari pot fi daţi în judecată, de concurenţi, pentru daune.

 

I: Ce pot face în cazul în care consider că un agent economic concurent din alt Stat Membru primeşte un ajutor care îi întăreşte poziţia pe piaţă?

 

R: In primul rând, trebuie să vă gândiţi că nu toate ajutoarele sunt ilegale. Dacă ajutorul a fost notificat şi aprobat de către Comisie, nu există nici un motiv ca întreprinderea să nu beneficieze de acesta. Puteţi verifica pe site-ul DG Comp pentru a vedea dacă măsura respectivă a fost analizată de Comisia Europeană.

 

Totuşi, dacă consideraţi că ajutorul vă afectează interesele comerciale, atunci trebuie să aduceţi acest lucru în atenţia forului comunitar. Comisia are obligaţia legală de a investiga toate plângerile. Plângerea trebuie transmisă utilizând formularele disponibile pe acest site la rubrica Formulare de Ajutor de Stat.

 

I: Care este rolul Comisiei?

 

R: Rolul principal al Comisiei este să examineze şi să decidă ce reprezintă ajutor de stat. Acest lucru înseamnă că are ultimul cuvânt în toate problemele legate de ajutorul de stat (Curtea Europeană de Justiţie poate exercita un control limitat al acestor decizii). Aşadar, Comisia (DG COMP) deţine puteri extinse în monitorizarea, controlul şi restricţionarea modalităţilor şi nivelurilor ajutoarelor acordate de Statele Membre propriilor industrii.

 

Comisia Europeană trebuie să ia decizii privind cazurile aflate în analiza sa în conformitate cu termenele stipulate într–un Regulament al Consiliului. Forul comunitar trebuie să ia o decizie în termen de 2 luni din momentul în care notificarea este considerată completă. Totuşi, în practică, termenul este mai mare, de cel puţin 6 – 7 luni. Comisia poate prelungi perioada cu două luni, cerând informaţii suplimentare, dacă consideră că notificarea nu este “completă” (perioada de prelungire începe să curgă doar în momentul în care Comisia primeşte răspunsul). La sfârşitul perioadei de două luni, Comisia poate decide să aprobe SAU să deschidă o investigaţie formală, care mai adaugă cel puţin încă 6 luni procesului sau chiar şi mai mult.

 

I: Care este rolul Consiliului Concurenţei?

 

R: Consiliul Concurenţei oferă asistenţă în elaborarea notificărilor sau informărilor transmise Comisiei Europene, colaborează cu furnizorii de ajutor de stat în vederea elaborării actelor normative care instituie scheme sau ajutoare de stat individuale. De asemenea, acesta asigură diseminarea legislaţiei comunitare şi a experienţei acumulate de inspectorii Consiliului Concurenţei în domeniul ajutorului de stat, monitorizând permanent atât cadrul legal de acordare a ajutoarelor de stat, cât şi respectarea propriilor decizii sau a deciziilor emise de Comisia Europeana în acest domeniu.

 

I: De ce este atât de important să respectăm regulile?

 

R: Ignorarea regulilor nu este o abordare corectă.

 

România trebuie să îşi crească credibilitatea în faţa Comisiei şi beneficiază de flexibilitate din partea acesteia atunci când este nevoie. Comisia demonstrează deseori bunăvoinţă, un exemplu fiind stabilirea unui mecanism de pre-consultare privind procesul de privatizare din România. De asemenea, este deschisă să discute informal diverse elemente ale cazurilor, astfel încât să minimizeze întârzierile datorate procedurilor formale.

 

Totuşi, trebuie să continuăm să ne îmbunătăţim activitatea. Din păcate, prea des problemele de ajutor de stat sunt luate în considerare doar în ultimul moment, când structura politicii/programului a fost deja stabilită şi miniştrii au trasat deja cursul politicii respective. Problematica ajutorului de stat trebuie luată în considerare chiar de la început.

 

I: Care sunt recomandările generale ale Consiliului Concurenţei în ceea ce priveşte ajutorul de stat?

 

R: Includeţi implicaţiile de ajutor de stat în evaluarea iniţială. Rezervaţi destul timp pentru a primi răspunsul Comisiei. Luaţi în considerare riscul implementării unui ajutor ilegal. Incercaţi să încadraţi orice propunere pe un ajutor existent deja aprobat sau pe regulamentul general de exceptări. Cereţi asistenţă în faza de început, chiar înainte de a începe elaborarea proiectului de măsură.

 

I: Ce este o investigaţie deschisă în baza art. 108 (2) şi care este procedura?

 

R: Dacă Comisia Europeană are dubii privind compatibilitatea unei scheme de ajutor/ajutor individual care i–a fost notificată sau i-a fost adusă la cunoştinţă printr-o plângere, este obligată să deschidă o investigaţie în baza art. 108 (2). Aceasta este o procedură destul de îndelungată, care poate să dureze până la 18 luni în cazurile privind ajutoarele notificate şi, chiar mai mult, pentru cele nenotificate.

 

In prima fază, Comisia va transmite o scrisoare Statului Membru prezentând dubiile pe care le are. Statul Membru are la dispoziţie 20 de zile lucrătoare pentru a răspunde. La finalul acestei perioade, după ce s-au scos informaţiile confidenţiale, scrisoarea va fi publicată împreună cu un scurt rezumat în Jurnalul Oficial al UE (JO) şi tradusă în toate limbile UE. Poate dura câteva luni până la apariţia scrisorilor în Jurnalul Oficial, având în vedere că trebuie traduse. Atunci când scrisoarea apare în JO, părţile terţe (inclusiv concurenţii şi alte State Membre) pot transmite comentarii – de obicei există un termen de o lună pentru aceasta. Statul Membru are acces la toate răspunsurile, deşi o persoană poate cere să rămână anonimă. Statul Membru are la dispoziţie încă o lună pentru a răspunde la comentariile terţilor. După aceasta, Comisia analizează informaţiile şi poate hotărî organizarea de întâlniri bilaterale cu părţile implicate. La finalul procedurii, Comisia poate decide că nu sunt implicate măsuri de natura ajutorului de stat, că ajutorul este compatibil (posibil condiţionat) sau că ajutorul este incompatibil. Dacă ajutorul incompatibil a fost deja acordat, poate fi cerută recuperarea acestuia. In acest moment procedura va fi închisă.

 

I: Ce este Regulamentul General de Exceptare pe categorii?

 

R: Regulamentul General de Exceptare pe categorii de ajutoare acoperă formele de ajutor de stat care sunt exceptate de la obligaţia notificării – doar dacă sunt respectate condiţiile prevăzute de acesta. Ajutorul trebuie să respecte toate condiţiile din Regulament, care includ praguri de ajutor de stat (pragurile din Regulamentul General de Exceptare prevăzute pentru IMM-uri, formare profesională şi ocuparea forţei de muncă). Numărul de măsuri exceptate este de 26.

 

Regulamentul General de Exceptare nu se referă la sume mari – acestea necesită în continuare aprobarea Comisiei. Trebuie furnizată o fişă de informare privind ajutorul acordat în baza Regulamentului de Exceptare, iar înregistrările trebuie păstrate pe o perioadă de zece ani.

 

Regulamentul General de Exceptare conţine şi un număr de condiţii care au ca obiectiv asigurarea faptului că măsurile vor avea ca rezultat asumarea de către beneficiar a unui proiect sau a unei activităţi pe care acesta nu ar fi întreprins-o dacă nu ar fi primit ajutorul (efectul stimulativ). Aceste prevederi ar trebui să permită terţilor sau altor părţi interesate, cum ar fi judecătorii naţionali, să poată analiza mai uşor dacă ajutorul a fost deja acordat şi, în acest caz, care sunt condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a fi compatibil.  

 

Un ajutor aprobat este ajutor de stat şi trebuie cumulat cu ajutoarele din orice altă sursă, inclusiv cu Fondurile Structurale şi cu ajutoarele de minimis acordate în acelaşi scop.

 

Faptul că o măsură de ajutor de stat nu este acoperită de Regulamentul de Exceptare nu înseamnă că va fi interzisă de către Comisie: măsurile care nu pot face subiectul acestui regulament se vor supune obligaţiei normale de notificare către Comisie. Obiectivele şi efectele pe care aceste măsuri le au asupra concurenţei vor fi analizate de către Comisie în baza Instrucţiunilor, Cadrelor comunitare şi a altor instrumente.

 

I: Ce tipuri de ajutor de stat sunt excluse de la aplicarea Regulamentului de Exceptare pe categorii?

 

R: In general, sunt exceptate următoarele sectoare: sectorul pescuitului şi acvaculturii (care fac subiectul regulilor specifice de exceptare), sectorul agricol, sectorul cărbunelui, sectorul construcţiilor navale, sectorul siderurgic şi sectorul fibrelor sintetice.

 

De asemenea, Regulamentul General de Exceptare pe categorii exclude ajutoarele acordate întreprinderilor care fac obiectul unui ordin de recuperare exigibil, emis în urma unei decizii de recuperare emisă anterior de Comisie pentru un ajutor incompatibil deja acordat. Această prevedere este în concordanţă cu jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie (cazul Deggendorf).

 

De asemenea, Regulamentul General de Exceptare pe categorii nu se aplică firmelor în dificultate. In conformitate cu reglementările comunitare, orice ajutor acordat firmelor în dificultate este considerat ajutor pentru salvare şi restructurare. Astfel de măsuri de ajutor de stat trebuie, ca principiu, să fie examinate exclusiv în baza Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.

 

Totuşi, pentru a ajuta Statele Membre să evalueze dacă un beneficiar este sau nu considerat în dificultate, Regulamentul de Exceptare prevede o definiţie simplificată. Această simplificare se aplică doar în scopul acestui Regulament şi nu afectează intepretarea definiţiei " firmelor în dificultate" atunci când se aplică Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvare şi restructurare.

 

I: Poate o firmă să beneficieze în acelaşi timp de ajutor regional, ajutor pentru formare şi ajutor de stat pentru IMM–uri?

 

R: Da, cu condiţia ca ajutorul să fie acordat pentru proiecte diferite, având costuri eligibile diferite.

 

I: Ce înseamnă ajutorul de minimis?

 

R: Ajutorul de minimis reprezintă o măsură de sprijin acordată unei întreprinderi, indiferent de mărimea acesteia, care nu depăşeşte 200.000 Eur pe o perioadă de trei ani fiscali (100.000 Eur pentru orice întreprindere care activează în sectorul transporturilor). In vederea cumulării, la calculul pragului se are în vedere doar ajutorul acordat în baza Regulamentului de minimis în ultimii doi ani fiscali şi în anul fiscal în curs.

 

Ajutorul de minimis reprezintă un prag valoric, adică o valoare totală, mai degrabă decât un prag procentual al costurilor proiectului. Acesta poate fi acordat de orice instituţie publică. Prin urmare, în scopul organizării administrative, este esenţial ca furnizorul de ajutor să solicite potenţialului beneficiar să declare orice formă de ajutor de minimis primită, din orice sursă, în ultimii trei ani. Trebuie asigurată respectarea pragului şi alte condiţii, cât şi păstrarea documentelor pe o perioadă de zece ani, dar nu trebuie furnizată fişa de informare necesară pentru exceptările în bloc.

 

Inainte de a acorda ajutor de minimis, furnizorul trebuie să respecte toate cerinţele administrative din Regulament, inclusiv să se asigure că regula de cumul este respectată şi să aibă organizat un sistem de monitorizare.

 

Ajutorul de minimis nu poate fi acordat întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri pentru achiziţia de vehicule pentru transport rutier de mărfuri, sau firmelor din sectorul agricol (cu excepţia procesării şi comercializării de produse agricole) sau pentru activităţi direct legate de export.

 

I: Cine este responsabil pentru respectarea pragului de minimis?

 

R: Furnizorul ajutorului. Dacă acordaţi ajutor de minimis trebuie să vă asiguraţi în primul rând că valoarea acestuia nu va depăşi limita de 200.000 Eur pe o perioadă de trei ani (100.000 Eur pentru orice întreprindere care activează în sectorul transporturilor), atunci când se cumulează cu orice alt ajutor de minimis pe care posibilul beneficiar l-a primit deja din orice sursă, în această perioadă. Trebuie să cereţi firmei în cauză să vă furnizeze, în scris, informaţii privind orice alte ajutoare de minimis primite în această perioadă. De asemenea, trebuie să vă asiguraţi că, dacă firma primeşte ajutor în baza unei scheme notificate sau în baza unei scheme exceptate, pentru aceleaşi costuri, acordarea ajutorului de minimis nu va duce la depăşirea intensităţilor permise pentru respectivele scheme.

 

I: Ce este Cadrul comunitar Temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanţare în contextul actualei crize financiare şi economice?

 

R: Comisia consideră că acest Cadru Temporar reprezintă cea mai bună măsură pentru a atinge obiectivul final de a facilita accesul firmelor la finanţare, în contextul actualei crize financiare şi economice, evitând în acelaşi timp acordarea de avantaje nejustificate anumitor companii.

 

Măsurile de sprijin temporar urmăresc următoarele trei obiective:

 

·        să asigure companiilor credit bancar suficient;

·        să permită companiilor cu probleme de lichiditate datorate crizei să beneficieze de sprijin temporar în baza unui grant limitat; şi

·        să încurajeze companiile să continue să investească pentru o dezvoltare durabilă, inclusiv pentru dezvoltarea de produse verzi.

 

Comisia se aşteaptă ca pieţele financiare şi, prin urmare şi perspectivele creditării firmelor, să revină la normal în viitorul apropiat. Aşadar, noile măsuri se adresează circumstanţelor excepţionale de pe pieţele financiare, sunt limitate în timp şi expiră, în principiu, la sfârşitul anului 2010.

 

I: Ce măsuri sunt acoperite de noul Cadru?

 

R: Comunicarea Comisiei conturează atât un număr de măsuri noi, cât şi modificarea temporară a unor instrumente existente.

 

In ceea ce priveşte măsurile noi, Comisia a prevăzut posibilitatea ca Statele Membre să acorde:

 

·        un ajutor nou constând în acordarea a unei sume globale de până la 500.000 Eur per companie pentru următorii doi ani, pentru a soluţiona o parte din problemele actuale ale acestora;

·        un ajutor nou pentru garanţii sub formă de reduceri de la primele care trebuie plătite;

·        un ajutor nou sub formă de rate subvenţionate ale dobânzii pentru toate tipurile de împrumuturi;

·        un ajutor nou sub forma unei reduceri a ratei dobânzii pentru împrumuturile pentru investiţii în produse care îmbunătăţesc în mod semnificativ protecţia mediului.

 

In ceea ce priveşte adaptarea regulilor deja existente, au fost operate următoarele simplificări:

 

·        derogare temporară de la Instrucţiunile privind capitalul de risc din 2006, care permite mărirea tranşei de finanţare per IMM (de la 1,5 milioane Eur la 2,5 milioane Eur) şi o reducere a nivelului minim de participare privată (de la 50% la 30%);

·        simplificarea cerinţelor din Comunicarea privind creditele pentru export pentru a utiliza exceptarea ce permite că riscul care nu poate fi cedat să fie acoperit de Stat.

 

I: Sunt aceste măsuri aplicabile şi firmelor în dificultate?

 

R: Există un număr de companii care, deşi au planuri de afaceri solide şi perspective bune, sunt excluse de la finanţare datorită stopării acordării creditelor bancare.

 

Aşadar, firmele care nu erau în dificultate până la 1 iulie 2008 – adică înainte de începerea problemelor legate de creditare – vor putea primi sprijin în baza noilor măsuri. Pentru acele firme care erau în dificultate înainte de data mai sus menţionată şi care, prin urmare, trebuie să îşi rezolve problemele structurale, cel mai bun instrument pentru a le soluţiona şi a le asigura viabilitatea pe termen lung îl reprezintă Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.

 

I: Ar trebui Statele Membre să notifice aceste măsuri?

 

R: Schemele da, alocările individuale în cadrul schemei, nu. Comisia va asigura emiterea cât mai rapidă a deciziei dacă notificările sunt complete şi condiţiile din Cadru sunt preluate cât mai fidel în schema naţională. Se poate notifica o schemă şi, o dată ce aceasta a fost aprobată, Statele Membre pot acorda alocări individuale imediat, fără a mai notifica.

 

I: Adaptarea schemelor deja existente trebuie notificată?

 

R: Da, aceste adaptări sunt considerate ca modificări importante ale schemelor şi, prin urmare, notificarea lor este necesară.

 

I: Este posibil să se combine aceste măsuri cu alte măsuri de ajutor de stat?

 

R: Măsurile pot fi combinate cu alte tipuri de ajutoare compatibile sau fonduri comunitare, atâta vreme cât intensităţile maxime prevăzute de Instrucţiunile relevante sau de Regulamentul General de Exceptări pe categorii sunt respectate.

 

I: Dacă o firmă a primit deja ajutor de minimis, poate primi un nou ajutor în valoare de 500.000 Eur?

 

R: Nu. Dacă o firmă a primit deja ajutor de minimis în valoare de 200.000 Eur, mai poate primi doar un ajutor limitat la 300.000 Eur.

 

I: Ce este un SIEG?

 

R: Serviciile de Interes Economic General (SIEG) nu sunt definite în Tratat şi este la latitudinea Statului Membru să le determine, deoarece nu există o definiţie aplicabilă în UE. In general, acestea sunt servicii pe care piaţa nu le furnizează în măsura sau la calitatea pe care statul o doreşte şi sunt de interes general (adică pentru toţi cetăţenii), nu în interesul unui sector anume.


SIEG–urile includ serviciile de furnizare de gaze, electricitate, telecomunicaţii, servicii publice de bandă lată şi transport public, dar aceasta nu este o listă exhaustivă.

 

I: Este sprijinul pentru SIEG–uri reglementat de regulile de ajutor de stat?

 

R: Finanţarea SIEG–urilor este, în principiu, reglementată de regulile de ajutor de stat care se aplică finanţării, de către stat, a activităţilor economice. Art. 86 (2) din Tratatul CE reprezintă baza de aprobare a ajutoarelor acordate întreprinderilor care prestează un SIEG. Totuşi, dacă sprijinul respectă exact testul prevăzut de cazul Altmark, acesta nu va constitui ajutor de stat. Testul include condiţii cum ar fi existenţa unei licitaţii şi determinarea faptului că sprijinul este suficient doar pentru acoperirea costurilor legate de prestarea serviciilor respective, cu un profit rezonabil. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile Altmark, atunci fie se poate aplica Regulamentul de Exceptări pe categorii, fie se notifică ajutorul în baza condiţiilor prevăzute de Cadrul comunitar pentru ajutoarele de stat sub forma compensațiilor pentru obligația de serviciu public.

 

I: Cum pot managerii Fondurilor Structurale (FS) să asigure respectarea regulilor?

 

R: Prima etapă constă în a se vedea dacă FS este utilizat ca un ajutor de stat. Dacă da, trebuie este să se identifice care sunt regulile de ajutor de stat relevante – ajutor regional? ajutor pentru formare? C&D? – şi, prin urmare, care este pragul de ajutor şi celelalte condiţii relevante. O altă etapă vizează să stabilească dacă se finanţează aceleaşi costuri eligibile şi din alte fonduri publice. Dacă da, managerul trebuie să stabilească dacă celelalte finanţări publice reprezintă ajutor de stat deja notificat şi aprobat sau ajutor de stat acordat în baza Regulamentului de exceptări. Dacă nu, întregul proiect va trebui fie să fie notificat şi aprobat înainte de a putea folosi banii din FS în scopul ajutorului de stat, fie să respecte condiţiile din Regulamentul de exceptări pe categorii.

 

I: Ajutorul pentru universităţi este tratat ca şi cum ar fi ajutor de stat?

 

R: Depinde de activităţile care sunt finanţate. Finanţarea publică a activităţilor de învăţământ şi cercetare din cadrul universităţilor nu constituie ajutor de stat. Totuşi, dacă o universitate prestează o activitate economică (de exemplu oferă cercetare şi consultanţă firmelor, contra cost), vor fi implicate şi măsuri de natura ajutorului de stat, dacă nu există o separare clară a acestor activităţi care să evite o subvenţionare încrucişată între activităţile publice şi economice ale universităţii. Jurisprudenţa este în continuă evoluţie în acest domeniu şi, dacă există dubii, cel mai bine ar fi să contactaţi Departamentul de ajutor de stat din cadrul Consiliului Concurenţei.